Status van de hoogwatergeul

Het veld en de bereikbaarheid van het veld wordt de komende maanden beïnvloed door de aanleg van de hoogwatergeul. Hieronder de actuele planning van de aanleg van de hoogwatergeul.

2016 Hoogwatergeul klaar
2011-2012 Start uitvoering hoogwatergeul
2009-2011 Planologische inpasssing
Medio 2009 Besluit van het kabinet over de hoogwatergeul
2008 Variantkeuze
Najaar 2007 Ondertekening bestuursovereenkomst rijk-provincie
12 oktober 2007 Startbijeenkomst in het gebied; ondertekening publieke bestuursconvenant
24 augustus 2007 Stuurgroep (2e keer)
Voorjaar 2007 Brede consultatie; definiëring opdracht
19 december 2006 Vaststelling Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier